Vabilo na občni zbor PGD Dob

Dodano: 21.01.2015

V A B I L O

Vabimo Vas na 125. občni zbor PGD Dob, ki bo v soboto, 31.01.2015, ob 18. uri v prostorih novega gasilskega doma.   

 

D n e v n i   r e d :

  1. Otvoritev in pozdrav

2. Izvolitev delovnega predsedstva

- tričlanskega delovnega predsedstva     - zapisnikarja

- dveh overovateljev zapisnika               - volilne komisije       

- verifikacijske komisije

3. Poročila funkcionarjev društva                                                   

- predsednika                                          - poveljnika

- tajnika                                                  - blagajnika

- gospodarja                                           - predsednika za mladinsko dejavnost

- predsednice za žensko dejavnost        - referenta za veterane                   

- nadzornice gradnje gasilskega doma  - predsednika nadzornega odbora

4. Razprava na podana poročila

5. Sprejem delovnega plana za leto 2015

6. Sprejem finančnega plana za leto 2015

7. Podelitev diplom, priznanj, potrdil o izobraževanju in napredovanj

8. Razno

 

Obvestilo: Na podlagi 21. člena statuta PGD Dob vas obveščamo, da je občni zbor sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva. Če ob napovedanem času občni zbor ni sklepčen, kljub temu da so bili člani obveščeni, se občni zbor preloži za pol ure. Po preteku pol ure je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj četrtina članov.

 

Na občnem zboru bomo v gasilski svečani obleki ali pa v delovni gasilski obleki. Člani in članice, kateri le-te nimate, pa v civilni obleki.

 

N A    P O M O Č !

  Tajnik:                                                           Predsednik:

Stanko Grčar                                                      Luka Pušnik